"සවිබලයයි සමෘද්ධියයි - ඉසුරු ගෙනෙන ගොවි ගෙදරයි" ආදර්ශ ගෙවතු පිළිබඳ ප්‍රතිලාභීන් දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන - 2018

 

අරමුණ : කැකිරාව ප්‍රාදේශීය කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීම ඉලක්ක කොටගෙන ඔවුනගේ ගෙවතු නිවැරදි ලෙස කළමනාකරණය කොට චිරස්ථායීව පවත්වාගෙන යෑම දැනුම්වත් කිරීම.

 ස්ථානය : කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

 දිනය : 2018 දෙසැම්බර් 18

 සහභාගිත්වය : කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් ඇතුළු සම්පත්දායකයින් හා නිලධාරින් 60 කි.

ප්‍රභවය : සමෘද්ධි අංශය

Source : Samurdhi Division

සමෘද්ධි කළමණාකරුවන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් විපර්යකාරකයන් ලෙස ප්‍රාදේශීය මට්ටමෙන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2018

Samurdhi Managers & Samurdhi Development Officers as Changers At Local Level Training Program - 2018

tp02

අරමුණ

Aim

කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය හා ඍජුවම සම්බන්ධව සිටින නිලධාරින් ගේ ආකල්පය වැඩිදියුණු කොට විපර්යකාරකයන් ලෙස බලගැන්වීම.

Improving the attitude of the officers directly related to the Samurdhi campaign in the Kekirawa Divisional Secretariat and empowering them as changers.

ස්ථානය

Venue

කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ‍රැස්වීම් ශාලාව

Kekirawa Divisional Secretariat Auditorium

දිනය

Date

2018 දෙසැම්බර් 15

2018 December 15

වෙලාව

Time

උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා

8.30 AM to 4.30PM

සහභාගිත්වය

Participation

කැකිරාව ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි නිලධාරින් හා සම්පත් දායක ඇතුළු නිලධාරින් 50 දෙනා

The 50 Samurdhi Officers and Resource persons in Kekirawa Divisional Secretary Division

ප්‍රභවය : සමෘද්ධි අංශය

Source : Samurdhi Division

නව්‍ය අලෙවිකරණය පිළිබඳ ප්‍රතිලාභීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2018

(සමෘද්ධි ව්‍යවසාය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018)

Program on Innovating Marketing Beneficiaries - 2018

(Samurdhi Enterprise Development Program - 2018)

samurdhi for site

අරමුණ

Aim

කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ව්‍යාපාරික සංගමයට අයත් ප්‍රතිලාභීන්ගේ ව්‍යාපාරික පරිසරය ගොඩ නැඟීම, වෙළෙඳ පොල පුළුල් කර ගැනීම තුළින් ඔවුන්ගේ යැපුම් මානසිකත්වය වෙනස් කිරීම උදෙසා ඔවුනට සාමාජීය හා ආර්ථික වශයෙන් බලපාන ගැටළු විසඳා ගැනීමට ඇති බාධක ආදිය වටහා ගැනීමට සලස්වා ස්වාධීන ව නැඟී සිටීමෙන් ධනාත්මක ආකල්පය වැඩි දියුණු කොට බලගැන්වීමයි.

To develop the business environment of beneficiaries of the Samurdhi Business Association of the Kekirawa Divisional Secretariat, to expand their markets by changing their subservient mentality to overcome social and economic obstacles to solve them. And, by developing independent thinking, the positive attitude will be improved. empower.

ස්ථානය

Venue

කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ‍රැස්වීම් ශාලාව

Kekirawa Divisional Secretariat's Auditorium

දිනය

Date

2018 දෙසැම්බර් 07

2018 December 07

වේලාව

Time

උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා

8.30 AM to 4.30 PM

සහභාගිත්වය

Participation

කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ව්‍යාපාරික සංගමයට අයත් සාමාජිකයන් 40 දෙනා ඇතුළු නිලධාරින් 50 දෙනා

The 40 members of the Samurdhi Business Association of Kekirawa Divisional Secretariat and 50 officers

මූලාශ්‍රය : සමෘද්ධි අංශය

Source : Samurdhi Division

රස කැවිලි සෑදීම පිළිබඳ ප්‍රතිලාභීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2018

සමෘද්ධි ව්‍යවසාය සංවර්ධන වැඩසටහන_02

Program for training beneficiaries of confectionery - 2018

Samurdhi Enterprise Development Program_02

confectionery program

අරමුණ

Aim

කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ව්‍යාපාරික සංගමයට අයත් ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීම ඉලක්ක කොටගෙන ජීවනෝපාය ව්‍යාපෘති මඟින් සවිබල ගන්වා ඔවුනගේ යැපුම් මාන්සිකත්වය වෙනස් කිරීම උදෙසා ඔවුනට සාමාජීය හා ආර්ථික වශයෙන් බලපාන ගැටලු විසඳා ගැනීමට ඇති බාධක ආදිය වටහා ගැනීමට සලස්වා ස්වාධීනව නැඟී සිටීම මඟින් ධනාත්මක ආකල්පය වැඩි දියුණු කොට බලගැන්වීමයි.

To empower the beneficiaries of the Samurdhi Business Association in the Kekirawa Divisional Secretariat, empowering them with livelihood projects to understand their dependence on the social and economical issues of their dependents. To independently stand up and empower the positive attitude.

ස්ථානය

Venue

විද්‍යා හා තාක්ෂණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

Science and Technology Training Center

දිනය

Date

2018 දෙසැම්බර් 14

2018 December 14

වේලාව

Time

උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා

8.30 AM to 4.30PM

සහභාගිත්වය

Participation

කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ව්‍යාපාරික සංගමයට අයත් සාමාජිකයන් 40 ඇතුළු සම්පත්දායකයින් 50 දෙනා

The 40 members of the Samurdhi Business Association in the Kekirawa Divisional Secretariat and 50 members

මූලාශ්‍රය : සමෘද්ධි අංශය

Source : Samurdhi Division

News & Events

10
Jul2019
සිත් පහන් වන ඇසළ පොහෝ දිනක් වේවා !

සිත් පහන් වන ඇසළ පොහෝ දිනක් වේවා !

සිත් පහන් වන ඇසළ පොහෝ දිනක් වේවා...

Scroll To Top