දැක්ම

"ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය ආයතන අතර උසස් වූ තත්ත්වයක් ආරක්ෂා කර ගනිමින් කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුතු විශ්වසනීය හා ජනතාව තෘප්තිමත් වූ ප්‍රශස්ත සේවාවක් ලබා දීමයි"

මෙහෙවර

"රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූල ව සේවා සැපයීම, සම්පත් සම්බන්ධීකරණය හා ජනතා සහභාගිත්වයෙන් යුත් කාර්යක්ෂම, තිරසාර හා සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවළියක් තුළින් ප්‍රදේශයේ ජන දිවිය නංවාලීම"

හැඳින්වීම

පිහිටීම

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, කැකිරාව පිහිටා ඇත්තේ උතුරට අක්ෂාංශ 70 30" සහ 800 30" වන අතර නැ‍ඟෙනහිරට දේෂාංශ 800 00" සහ 810 00" සුළු වශයෙන් දකුණු දෙසටත් ය. මෙය උතුරින් තිරප්පනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයටත්, නැ‍ඟෙනහිරින් පලුගස්වැව ප්‍රා. ලේ. කාර්යාලයටත්, දකුණින් දඹුල්ල සහ පලාගල ප්‍රා. ලේ. කාර්යාලවලටත්, බටහිරින් ඉපලෝගම ප්‍රා. ලේ. කාර්යාලයටත් මායිම් වේ.

මෙහි භූමි ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝ මීටර් 341.69 කි. මෙය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තිබෙන විශාලත ම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයයි. නුවර සිට අනුරාධපුර ට පැමිණෙන විට දඹුල්ල නගරයේ සිට කිලෝ මීටර් 18 ක් දුරින් කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හමුවන අතර මෙය කැකිරාව නගරයේ ප්‍රමුඛස්ථානයක් ගනී.

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි වසම්

ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 53 ක් සහ ගම්මාන 144 ක් අයිති වෙයි. ග්‍රාම නිලධාරි වසම් නාමාවලිය ද පහත පරිදි දැක්විය හැකිය.

අනු අංකය තුලාන අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම ගම්මාන
1 605 නාවක්කුලම නාවක්කුලම,අමුණුකොලේ,කපුවත්ත,කොලොන්ගස්යාය
2 606 මොරගොඩ මොරගොඩ,උණගොල්ලෑව,බැදිවැව
3 607 කීරියගස්වැව කීරියගස්වැව,කළුඑබේ
4 608 මහදිවුල්වැව මහ දිවුල්වැව,කෝන්වැව,උඩකඩවලයාගම
5 609 හීණුක්කිරියාව හීණුක්කිරියාව,උල්පත
6 610 ගනේවල්පොල ගනේවල්පොල
7 611 මාමිණියා රඹෑව මාමිණීයා රඹෑව,නිකවැව
8 612 කොල්ලන්කුට්ටිගම කොල්ලන්කුට්ටිගම,ඇටවීරවැව
9 613 මාමිණියාව මාමිණියාව
10 614 තෝරුවැව තෝරුවැව,නොච්චිකුලම,කහටගස්වැව
11 615 කැළෑ පුලියන්කුලම පුලියන්කුලම,කදිරාගම,කදුබඩගම,කොස්සෝකන්ද
12 616 ඉහළ පුලියන්කුලම ඉහළපුලියන්කුලම,උලංකුලමඇතිනිවැටුණුවැව
13 617 මරදන්කඩවල මරදන්කඩවල,තවලම් හල්මිලෑව,පන්සලගම
14 618 ඔළුකරඳ ඔළුකරඳ,කරඹෑවත්ත
15 619 මුඩපෙරුමාගම මුඩපෙරුමාගම,කොට්ටල්බැද්ද
16 620 දුමිරිය නගරය දුම්රිය නගරය
17 621 ඉහළගම ඉහලගම,ගොකරැල්ලාගම
18 622 ශාස්ත්‍රවෙල්ලිය ශාස්ත්‍රවෙල්ලිය
19 623 කරුක්කන්කුලම කරුක්කන්කුලම,මයිලන්පෙරුමාව,කංජනන්කුලම
20 624 මයිලගස්වැව මයිලගස්වැව,තෙළඹියාගම
21 625 නීකිණියාව නීකිණියාව,පණික්කන්කුලම,සමගිගම
22 626 මලව මලව,තලාවපාර,ජයන්ති පාර
23 627 මරදන්කඩවල පාර මරදන්කඩවල පාර,උසාවි පෙදෙස
24 628 කැකිරාව නගරය කැකිරාව නගරය,සෙක්කු පිටිය
25 629 කුඩාකැකිරාව කුඩා කැකිරාව
26 630 මාන්කඩවල මාන්කඩවල
27 631 මල්දෙණිපුර මල්දෙණීපුර
28 632 ඇඹුල්ගස්වැව ඇඹුල්ගස්වැව,නෙල්ලියගම,විතාරණගම
29 633 මැදවැව මැදවැව,අලියාවැටුණුවැව,කිරිමැටියාව
30 634 පොතානේගම පොතානේගම,ඉළුකේගම
31 635 කුඹුක්වැව කුඹුක්වැව,මහවැව
32 636 රත්මල්කන්ද රත්මල්ලෑව,කුඩාවැව,නබඩවැව,මොරගස්වැව
33 637 මහ කැකිරාව මහ කැකිරාව,තිබ්බටුවැව
34 638 ඹලොම්බෑව ඔලොම්බෑව,සෙම්බුකුළිය,ඔලොම්බෑව පාර
35 639 කොරසගල්ල කොරසගල්ල
36 640 මැදගම මැදගම,උඩ කොරසගල්ල
37 641 මහ ඇලගමුව ඇලගමුව
38 642 පල්ලෙහිගුර පල්ලෙහිගුර,උඩ හිගුර,කුඩා ඇලගමුව
39 643 උණගොල්ලෑව උණගොල්ලෑව,පහළගම
40 644 හෝරාපොල හෝරාපොල,මොරගොල්ලෑගම
41 645 නිදිගම නිදිගම,සූරියගම
42 646 බරාවිල බරාවිල,හුදලියාගම
43 647 මුරුංගාහිටිකන්ද මුරුංගාහිටිකන්ද,කයිලපතාන
44 648 කොටාගල කොටාගල,අක්කර100
45 649 නෙල්බෑගම ඉහළගම,නෙල්බෑගම,ඉහළවත්ත
46 650 මඩාටුගම මඩාටුගම,බරාමකුල
47 651 කණ්ඩලම         නැගෙනහිර කණ්ඩලම නැගෙනහිර,රාමදගල
48 652 කිතුල්හිටියාව කිතුල්හිටියාව,මොරගස්වැව,මිල්ලගම
49 653 කණ්ඩලම බටහිර කණ්ඩලම බටහිර
50 654 දුණුමඩලාව දුනුමඩලාව,හැවැන්තැන්නේගම.
51 655 බණ්ඩාරපොතාන බණ්ඩාරපොතාන,කඩාණ්ඩුගම
52 656 උදුරව උදුරව,දෙමුණ්නෑව,කෝන්පලයාගම
53 657 දඹේව‍ටන දඹේවටන,කලාගම

 division map

gs map

භූ විෂමතා ලක්ෂණ

කැකිරාව ප්‍රාදේශීය කොට්ඨාශය දකුණු තැනිතලාවක පිහිටා ඇති අතර ආසන්න වශයෙන් අඩි 800 ක උසකින් යුත් තැනිතලා ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇත. ගල් පර්වතයන් මෙහි අවට සහ වෙනත් ස්ථාන වල ද දැකගත හැකිය.

රිටිගල ගල් පර්වතය නැ‍ඟෙනහිර දිශාවට වන්නට පිහිටා ඇත. මෙහි පිහිටා ඇති කඳු හත ඓතිහාසික ව වැදගත් ය. මෙහි ඇති ස්වභාව සෞන්දර්යයෙන් අනූන කඳු පංතිය මල්වතු ඔයෙන් ආරම්භය වේ. එය අනුරාධපුර රාජධානිය ට ජලය සැපයීම සිදු කරයි. එබැවින්, රිටිගල ජල පෝෂක ප්‍රදේශයක් ලෙස සලකනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති දේශගුණික තත්ත්ව යටතේ ඇති 180-200 පමණ වන ආවේණික  ශාක වර්ග විශාල පරාසයක පැතිර ඇත.

ජලය ගලා යෑම

භූමි සැකැස්ම උතුරු දෙසට සැකසී ඇති හෙයින්, ජලය ගලා බැස්ම උතුරු දිශාවට යොමුව පවතී. ඇළ මාර්ගයන් දෙකක් ඔස්සේ මෙම කොට්ඨාශය හරහා ජලය ගලා බසී. පලුගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ තිබෙන මල්වතු ඔය ගනේවල්පොල, මාමිණියාව හරහා ගලා යාමෙන් කැකිරාව ප්‍රා. ලේ. කො. සම්බන්ධ කරන අතර එතැන් සිට තිරප්පනේ ප්‍රා. ලේ. කො. යට අයිති වන පහළ අඹතලේ වෙත ගලා බසී. දඹුල්ල ප්‍රා. ලේ. කො. යට අයිති දඹුළු ඔය කැකිරාව ප්‍රා. ලේ. කො. හරහා පලාගල ප්‍රා. ලේ. කො. වෙත ගලා බසී. මහ මාන්කඩවල සහ මාමිණියාවැව ට ජලය සපයන මල්වතු ඔය කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා සුවිශල් දායකත්වයක් සපයයි.

වෙනත් ජල ප්‍රභවයන්

100 කට වඩා කුඩා ප්‍රමාණයේ ඇති වාරිමාර්ග ජලාශ, මහ මාන්කඩවල සහ මාමිණියාව කැකිරාව ප්‍රා. ලේ. කො. යට අයිති වේ. මහවැලි ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඇති කන්ඩකලම වැව පෝෂණය කරමින් කොට්ඨාශ 25 කට කෘෂිකාර්මික පදනම් වූ ආර්ථිකයක් සඳහා රුකුල් සපයයි.

කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉතිහාසය

කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ කාලවකවානු

නම සිට දක්වා
ඊ. එම්. අබේරත්න 1972.07.01 1973.11.01
වීරසේන කළුපහන 1973.11.02 1975.03.02
කේ. ඩී. සේනාධීර 1975.03.03 1982.10.02
එම්. ජයතිලක 1982.10.03 1985.03.30
ඒ. නෝබට් 1985.04.01 1990.02.14
එස්. එම්. බී. නියරෙපොල 1990.02.15 1992.08.20
රූපසිරි වෙල්ලගේ 1992.08.21 1993.03.07
එච්. ආරියදාස 1993.03.08 1993.11.24
කේ. ඩබ්. ගමගේ 1993.11.25 1995.02.01
ආර්. එම්. පී. බී. රාජපක්ෂ 1995.02.02 1995.05.02
යූ. ඩී. යාපා

1995.05.03

2002.08.12
පී. ඒ. ජී. ජයවර්ධන 2002.11.14 2004.03.21
පී. කේ. ජයලත් 2004.03.22 2007.08.12
කේ. බී. හෙට්ටිආරච්චි 2007.08.13 2011.12.07
ආර්. ඒ. ජී. ඩබ්. එම්. ඒ. එස්. බණ්ඩාර 2011.12.08 2018.06.25
එම්. ජී. එන්. දිල්රුක්ෂි 2018.06.26 2018.10.17
කේ. එම්. අයි. ඩී. කනකරත්න 2018.10.18  වර්තමාන

News & Events

07
ජූනි2021
ජංගම රථ මඟින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම

ජංගම රථ මඟින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම

ජංගම රථ මඟින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම...

12
ජන2021

අමතර පන්ති(උපකාරක පන්ති) පැවැත්වීම සම්බන්ධවයි !

අමතර පන්ති(උපකාරක පන්ති) පැවැත්වීම සම්බන්ධවයි ! අනුරාධපුර...

Scroll To Top