ප්‍රාදේශීය ලේකම්

ds
 
නම කේ. එම්. අයි. ඩී. කනකරත්න
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී උපාධි (පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය)
 • ඩිප්ලෝමා (රාජ්‍ය පරිපාලනය-ස්ලීඩා)
 • ඩිප්ලෝමා-ඉංග්‍රීසී (රජරට විශ්ව විද්‍යාලය)
සේවා විස්තර
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හොරොව්පොතාන
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, තලාව
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පලුගස්වැව

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 ads නම බී. කේ. ඉනුකා බියන්විල
සුදුසුකම්

විද්‍යාවේදී විශේෂ උපාධි

සේවා විස්තර -

ගණකාධිකාරි

 acc නම ඊ. එම්. සී. හේරත්
සුදුසුකම් විශේෂ කළමනාකරණ උපාධි, ඉංග්‍රීසී මාධ්‍යය
සේවා විස්තර ගණකාධිකාරි, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, තිරප්පනේ

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 ad නම මර්ජාන් සජීරා
සුදුසුකම්
 • පශ්චාත් උපාධි, දෙමළ මාධ්‍යය
 • ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව, පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
සේවා විස්තර -

පරිපාලන නිලධාරි (වැඩ බලන)

ao නම ඒ. ඩී. විශාකා විජේවික්‍රම
සුදුසුකම්

අ. පො. ස. (උසස් පෙළ)

සේවා විස්තර
 • කළමනාකාර සහකාර, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කැකිරාව
 • කළමනාකාර සහකාර, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, තිරප්පනේ

පරිපාලන නිලධාරි (ග්‍රාම නිලධාරි)

aogn නම ඩබ්. එම්. එම්. වනසිංහ
සුදුසුකම් අ. පො. ස. (උසස් පෙළ)
සේවා විස්තර
 • පරිපාලන නිලධාරි (ග්‍රාම නිලධාරි), ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පලාගල
 • පරිපාලන නිලධාරි (ග්‍රාම නිලධාරි), ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, තලාව
 • පරිපාලන නිලධාරි (ග්‍රාම නිලධාරි), ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ඉපලෝගම

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

adr නම ඩී. එම්. එන්. සී. දිසානායක
සුදුසුකම්

විශේෂවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන උපාධි

වරලත් ගණකාධිකරණය (අන්තර්මාධ්‍ය)

සේවා විස්තර
 • සහකාර දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මිහින්තලේ
 • සහකාර දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ඉපලෝගම
 • අතිරේක ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර්, ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය, අනුරාධපුර

මුදල් සහකාර

fa නම එච්. එම්. චන්ද්‍රලංකා
සුදුසුකම් අ. පො. ස. (උසස් පෙළ)
සේවා විස්තර

කළමනාකාර සහකාර, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, තිරප්පනේ

ප්‍රධාන රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

  නම ටි.ජි.ඩි.පි. කරුණාරත්න
සුදුසුකම් අ. පො. ස. (උසස් පෙළ)
සේවා විස්තර
 • ලිපිකරු, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ඉපලෝගම
 • ලිපිකරු, කළාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කැකිරාව
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කැකිරාව
 • ප්‍රධාන රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ඉපලෝගම

සමෘද්ධි කළමනාකරු

sm නම එච්. එම්. සී. කේ. ඒකනායක
සුදුසුකම් ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය උපාධි
සේවා විස්තර
 • කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ (වැ. බ), ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කැකිරාව
 • ව්‍යාපෘති කළමනාකරු, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කැකිරාව
 • සමෘද්ධි කළමනාකරු, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පලුගස්වැව
 • කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ (වැ. බ), ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පලුගස්වැව
 • ව්‍යාපෘති කළමනාකරු, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පලුගස්වැව
 

News & Events

10
ජූලි2019
සිත් පහන් වන ඇසළ පොහෝ දිනක් වේවා !

සිත් පහන් වන ඇසළ පොහෝ දිනක් වේවා !

සිත් පහන් වන ඇසළ පොහෝ දිනක් වේවා...

Scroll To Top