ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකථන අංකය
605 - නාවක්කුලම කේ.එම්.එල්.ඩී.කේ.කරුණාසිංහ මිය 071 - 1617842
606 - මොරගොඩ ඩබ්.කේ.ජී.ටී.එන්.ජයතුංග මයා 071 - 5946556
607 - කීරියගස්වැව කේ.එම්.එල්.ඩී.කේ.කරුණාසිංහ මිය 071 - 1617842
608 - මහදිවුල්වැව ටී.බී.ආර්.පී.සමරකෝන් මිය 071 - 5931646
609 - හීනුක්කිරියාව කේ.ටී.වසන්ත කුමාර මයා 071 - 8839143
610 - ගනේවැල්පොල එන්.එන්.ඉඳුනිල් මිය 077 - 6552718
611 - මාමිණි රඹෑව එල්.ජේ.එම්.එන්.කේ.ජයසුන්දර මිය 071 - 7218986
612 - කොල්ලන්කුට්ටිගම ඩී.එම්. එස්. දිසානායක මිය 071 - 3788558
613 - මාමිණියාව එල්.ජේ.එම්.එන්.කේ.ජයසුන්දර මිය 071 - 7218986
614 - තෝරුවැව තුෂාර නන්දික ජයතුංග මයා  (වැ.බ ) 071 - 5946556
615 - කැලෑ පුලියන්කුලම කේ.ටී.වසන්ත කුමාර මයා 071 - 8839143
616 - ඉහල පුලියන්කුලම අයි.එම්.ඩී.කේ.ඉලංගසිංහ මිය 071 - 0817438
617 - මරදන්කඩවල කේ.ඩබ්.එම්.බී.ඩී.ජයතිලක මිය 071 - 2211418
618 - ඹළුකරඳ ඩබ්.ඩබ්.එම්.පී.කේ.එල්.වජිරා කුමාරි පාලමකුඹුර මිය 071 - 1090800
619 - මුඬපෙරුමාගම ආර්.ඒ.ජී.ටී.කේ.විජේබණ්ඩාර මිය 071 - 9656415
620 - දුම්රියනගරය සී.අයි.ඉලංගසිංහ මිය 071 - 2352514
621 - ඉහලගම ඩී.එම්.එස්.ඩී.දිසානායක මිය 075 - 493470
622 - ශාස්ත්‍රෙවල්ලිය ඊ.එම්.එන්.පී.කේ.ඒකනායක මිය 078 - 3420952
623 - කරුක්කන්කුලම සෞම්‍යා දීප්ති ධර්මසිරි මිය 071 - 5837901
624 - මයිලගස්වැව එම්.එස්.එස් ද සිල්වා මිය 071 - 8724484
625 - නීකිණියාව ජේ.එම්.පුදීපා  නිශානි මිය 071 - 9307631
626 - මලව දීපා ලක්මිණී රාජපක්ෂ මිය 071 - 9201269
627 - මරදන්කඩවල පාර ඩී.ඒ.සී.හේරත් මිය 072 - 4992064
628 - කැකිරාව නගරය එස්.ජී.එම්.සෞම්‍යා දීප්ති ධර්මසිරි මිය 071 - 5837901
629 - කුඩා කැකිරාව ඊ.එම්.චාමිණී කෞෂල්‍යා ඒකනායක මිය 071 - 8792010
630 - මාන්කඩවල එන්.එන්.ඉදුනිල් මිය 077 - 6552718
631 - මල්දේණිපුර ටී.එම්.අයි.සී.විජේරත්න මිය 071 - 5780950
632 - ඇඹුල්ගස්වැව ආර්.පී.ආර්.බී.රාජපක්ෂ මිය 071 - 6236701
633 - මැදවැව ජී.එම්.කේ.ජිනදාස මයා 071 - 8 256210
634 - පොතානේගම පී.ආර්.එල්.තෙන්නකෝන් මිය 071 - 9709707
635 - කුඹුක්වැව ඊ.එම්.පී.ඒකනායක මිය 071 - 5251105
636 - රත්මල්කන්ද එච්.බී.ආර්.කේ.ධර්මදාස මිය 075 - 8836307
637 - මහ කැකිරාව සී.එන්.අළුත්ගෙදර මිය 077 - 8769010
638 - ඹලොම්ම්බැව ඊ.එම්.එස්.එස්.ඒකනායක මිය 071 - 32797458
639 - කොරසගල්ල ජී.එම්.අයි.එස්.සිරිසේන මිය 071 - 5252723
640 - මැදගම ආර්.ඩබ්.එම්.පී.ජී.එන්.රාජපක්ෂ මිය 071 - 4596550
641 - මහ ඇලගමුව එම්.එස්.එන්.සෙනවිරත්න මිය 077 - 7989153
642- පල්ලෙහිඟුර අයි.ජී.පී.ඉලංගරත්න මයා 075 - 3779177
643 - උණගොල්ලෑව ඩී.කේ.අයි.හේරත් මිය 071 - 16050361
644 - හෝරාපොල එච්.ඒ.පද්මා කුමාරි හේරත් මිය 077 - 9648677
645 - නිදිගම එම්.ඒ.එස්..එන්.සෙනවිරත්න මිය 077 - 7989153
646 - බරාවිල එම්.කේ.සිත්ති මාහිරා මිය 077 - 2113324
647 - මුරුංගහිටිකන්ද ඩී.කේ.අයි..හේරත් මිය 071 - 16050361
648 - කොටාගල ජේ.පී.සුජීවා ජයසේන මිය 071 - 4324173
649 -  නෙල්බෑගම ජේ.පී.සුජීවා ජයසේන මිය 071 - 4324173
650 - මඩාටුගම ආර්.එම්.ඒ.සී.කරුණාරත්න මයා 077 - 3690979
651 - කණ්ඩලම නැගෙනහිර ඊ.එම්.කාංචනා ජානකී ඒකනායක මිය 071 - 7176463
652 - කිතුල්හිටියාව ආර්.එන්.සන්ධ්‍යා කුමාරි මිය 071 - 1607136
653 -  කණ්ඩලම බටහිර ඒ.ශ්‍රියා කුමාරි මිය 071 - 5656150
654 - දුණුමඬලාව ඊ.එම්.චාමිනී කුමාරි ඒකනායක මිය 071 - 3828789
655 - බණ්ඩාරපොතාන ඩබ්.ඩී.ජේ.වර්ණකුලසූරිය මිය 077 - 2379069
656 - උඳුරව ආර්.එම්.එන්.රාජකරුණා මිය 077 - 4958662
657 - දඹේවටන ආර්.එම්.එන්.රාජකරුණා මිය 077 - 4958662

News & Events

10
ජූලි2019
සිත් පහන් වන ඇසළ පොහෝ දිනක් වේවා !

සිත් පහන් වන ඇසළ පොහෝ දිනක් වේවා !

සිත් පහන් වන ඇසළ පොහෝ දිනක් වේවා...

Scroll To Top