හැඳුනුම

ලිපිනය:
කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
කැකිරාව
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 25 2264238
ෆැක්ස්:
+94 25 2264587

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

07
ජූනි2021
ජංගම රථ මඟින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම

ජංගම රථ මඟින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම

ජංගම රථ මඟින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම...

12
ජන2021

අමතර පන්ති(උපකාරක පන්ති) පැවැත්වීම සම්බන්ධවයි !

අමතර පන්ති(උපකාරක පන්ති) පැවැත්වීම සම්බන්ධවයි ! අනුරාධපුර...

Scroll To Top