"බක්මහ දිවුරුම" - Bakmaha Divuruma

"බක්මහ දිවුරුම" කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී අප්‍රේල් මස 03 වැනි දින සනි‍ටුහන් වුණ අයුරු...

00

01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

News & Events

07
ජූනි2021
ජංගම රථ මඟින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම

ජංගම රථ මඟින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම

ජංගම රථ මඟින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම...

12
ජන2021

අමතර පන්ති(උපකාරක පන්ති) පැවැත්වීම සම්බන්ධවයි !

අමතර පන්ති(උපකාරක පන්ති) පැවැත්වීම සම්බන්ධවයි ! අනුරාධපුර...

Scroll To Top