අනු අංකය සංවිධානයේ නම ලිපිනය
1 එකමුතු ගොවි සංවිධානය කපුවත්ත, නාවක්කුලම, මෙගොඩවැව.
2 ශ්‍රී අශෝකාරාම ගොවි සංවිධානය අමුණකොළේ, මෙගොඩවැව.
3 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය නාවක්කුලම, මෙගොඩවැව.
4 සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය කපුවත්ත, නාවක්කුලම, මෙගොඩවැව.
5 සිතුම් පැතුම් ප්‍රජා මූල සමිතිය අමුණකොළේ, මෙගොඩවැව.
6 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය අමුණකොළේ, මෙගොඩවැව.
7 යළි පුබුදමු වැඩිහිටි සමිතිය නාවක්කුලම, මෙගොඩවැව.
8 සිතමු කාන්තා සමිතිය අමුණකොළේ, මෙගොඩවැව.
9 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය බැඳිවැව, මෙගොඩවැව.
10 රිටිගල ගොවි සංවිධානය බැඳිවැව, මෙගොඩවැව.
11 සමගි මරණාධාර සමිතිය බැඳිවැව, මෙගොඩවැව.
12 සුහද එක්සත් මරණාධාර සමිතිය මොරගොඩ, මෙගොඩවැව.
13 පුබුදු ගොවි සංවිධානය මොරගොඩ, මෙගොඩවැව.
14 ශ්‍රී විජයවර්ධනාරාම විහාරස්ථ දායක සභාව  බැඳිවැව, මෙගොඩවැව.
15 වේළුවණ අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය උණගොල්ලෑව, මෙගොඩවැව.
16 සමගි ගොවි සංවිධානය උණගොල්ලෑව, මෙගොඩවැව.
17 සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය කීරියගස්වැව, මෙගොඩවැව.
18 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය කළුවැව, මෙගොඩවැව.
19 එකමුතු ගොවි සංවිධානය කළුවැව, මෙගොඩවැව.
20 රිටිගල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කළුවැව, මෙගොඩවැව.
21 එකමුතු මරණාධාර සමිතිය මහදිවුල්වැව, නාමල්පුර, ගලෙන්බිඳුනුවැව.
22 අරුණ ගොවි සංවිධානය මහදිවුල්වැව, නාමල්පුර, ගලෙන්බිඳුනුවැව.
23 මහසෙන් ගොවි සංවිධානය මහදිවුල්වැව, නාමල්පුර, ගලෙන්බිඳුනුවැව.
24 විහාරස්ථාන කාර්ය සාධන සමිතිය මහදිවුල්වැව, නාමල්පුර, ගලෙන්බිඳුනුවැව.
25 විජය ගොවි සංවිධානය කෝන්වැව, මෙගොඩවැව.
26 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය හීනුක්කිරියාව, ගනේවල්පොල.
27 පුබුදු ගොවි සංවිධානය හීනුක්කිරියාව, ගනේවල්පොල.
28 එකමුතු ප්‍රජා මූල සමිතිය උල්පත, ගනේවල්පොල.
29 හිජ්රා ගොවි සංවිධානය උල්පත, ගනේවල්පොල.
30 අල් මිෂාන් පදනම ගනේවල්පොල, කැකිරාව.
31 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය මාමිණියා රඹෑව, ගනේවල්පොල.
32 සමගි මරණාධාර සමිතිය මාමිණියා රඹෑව, ගනේවල්පොල.
33 ගැමුණු ගොවි සංවිධානය මාමිණියා රඹෑව, ගනේවල්පොල.
34 සමෘද්ධි ප්‍රජා මූල සංවිධානය මාමිණියා රඹෑව, ගනේවල්පොල.
35 නිකවැව මුස්ලිම් පල්ලියේ දායක සභාව නිකවැව, ගනේවල්පොල.
36 සදාම් ගොවි සංවිධානය නිකවැව, ගනේවල්පොල.
37 ධාතුසේන ජල සමිතිය නිකවැව, ගනේවල්පොල.
38 මිහිකත කාන්තා සංවිධානය තොනිගල, මරදන්කඩවල.
39 ප්‍රගති ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය තොනිගල, මරදන්කඩවල.
40 අසරණ සරණ මරණාධාර සමිතිය තොනිගල, මරදන්කඩවල.
41 යශෝධරා කාන්තා සිමිතිය ඇටවිරවැව, මරදන්කඩවල.
42 පුබුදු ගොවි සංවිධානය ඇටවිරවැව, මරදන්කඩවල.
43 බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථ දායක සභාව ඇටවිරවැව, මරදන්කඩවල.
44 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය ඇටවිරවැව, මරදන්කඩවල.
45 එකමුතු ගොවි සංවිධානය කොල්ලන්කුටිටිගම
46 කේ.කේ.ජී. යෞවන සමාජය කොල්ලන්කුටිටිගම
47 මාමිණියාව අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මාමිණියාව,මරදන්කඩවල.
48 වීරමාතා කාන්තා සිමිතිය මාමිණියාව,මරදන්කඩවල.
49 මිණීමුතු ගොවි සංවිධානය මාමිණියාව,මරදන්කඩවල.
50 එම් 35 ගොවි සංවිධානය මාමිණියාව,මරදන්කඩවල.
51 මිහිදු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය තෝරුවැව,මරදන්කඩවල.
52 තෝරුවැව ගොවි සංවිධානය තෝරුවැව,මරදන්කඩවල.
53 නොච්චිකුලම ගොවි සංවිධානය නොච්චිකුලම, මරදන්කඩවල.
54 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය නොච්චිකුලම, මරදන්කඩවල.
55 සුබසාධක සමිතිය තෝරුවැව,මරදන්කඩවල.
56 ශාන්ති ක්‍රීඩා සාමාජය නාවක්කුලම, මරදන්කඩවල.
57 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය පොසොන්පුර
58 එකමුතු ක්‍රීඩා සාමාජය පොසොන්පුර, මරදන්කඩවල.
59 යසස සුබසාධක සමිතිය කඳුබොඩගම
60 නාවක්කුලම සමෘද්ධි ගම්මාන සිමිතිය නාවක්කුලම
61 කදිරාගම ගොවි සංවිධානය කදිරාගම
62 කදිරාගම සමෘද්ධි ගම්මාන සමිතිය කදිරාගම
63 පොසොන්පුර සමෘද්ධි ගම්මාන සමිතිය පොසොන්පුර
64 කසාගල වැඩිහිටි සමිතිය කඳුබොඩගම
65 පොසොන්පුර ගොවි සංවිධානය පොසොන්පුර
66 කදිරාගම අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය කදිරාගම
67 අනේකා මරණාධාර සුබසාධක සමිතිය ඇතිනිවැටුනුවැව, මරදන්කඩවල.
68 සිතමු කාන්තා ගොවි සංවිධානය ඇතිනිවැටුනුවැව, මරදන්කඩවල.
69 උලංකුලම ගොවි සංවිධානය උලංකුලම,මරදන්කඩවල.
70 ඉහළ පුලියන්කුලම ගොවි සංවිධානය ඉහළ පුලියන්කුලම, මරදන්කඩවල. 
71 අල් ඉර්ෂාදියා ඉහළ පුලියන්කුලම, මරදන්කඩවල. 
72 අංක 05 උලංකුලම ප්‍රජා මූල සමිතිය උලංකුලම,මරදන්කඩවල.
73 අංක 06 ඇතිනිවැටුනුවැව ප්‍රජා මූල සමිතිය ඇතිනිවැටුනුවැව, මරදන්කඩවල.
74 අංක 07 ඉහළ පුලියන්කුලම ප්‍රජා මූල සමිතිය ඉහළ පුලියන්කුලම, මරදන්කඩවල. 
75 ජුම්මා පල්ලිය ඉහළ පුලියන්කුලම, මරදන්කඩවල. 
76 සුහද එක්සත් මරණාධාර සමිතිය ඇතිනිවැටුනුවැව, මරදන්කඩවල.
77 සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මිදිවත්ත, මරදන්කඩවල.
78 සහදම් සහජීවන කමිටුව තවලම් හල්මිල්ලෑව, මරදන්කඩවල.
79 අල්සපා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය වටරවුම් පාර, මරදන්කඩවල.
80 සමාධි සුබසාධක සමිතිය හල්මිල්ලෑව, මරදන්කඩවල.
81 සුමග කාන්තා සමිතිය අළුත් පාර, හල්මිල්ලෑව, මරදන්කඩවල.
82 මහසෙන් එක්සත් මරණාධාර සමිතිය උලංකුලම,මරදන්කඩවල.
83 ශාන්ති වැඩිහිටි සමිතිය කසාගල පාර, මරදන්කඩවල.
84 මරදන්කඩවල සුබසාධක සමිතිය පාසල් මාවත, මරදන්කඩවල.
85 දැහැමි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය තවලම් හල්මිල්ලෑව, මරදන්කඩවල.
86 සිතුමිණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය යොවුන් ගම්මානය, මරදන්කඩවල.
87 රන්තරු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නුවර පාර, මරදන්කඩවල.
88 අල් අමීන් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය වටරවුම් පාර, මරදන්කඩවල.
89 ඔළුකරඳ අපි සංවර්ධන පදනම ඔළුකරඳ, කැකිරාව.
90 කරඹවත්ත නිල දියවර ගොවි සංවිධානය කරඹවත්ත, කැකිරාව.
91 ඔළුකරඳගම ඉසුරු ගොවි සංවිධානය ඔළුකරඳගම, කැකිරාව.
92 ඔළුකරඳ  මරණාධාර සමිතිය ඔළුකරඳගම, කැකිරාව.
93 කරඹවත්ත සමගි  මරණාධාර සමිතිය කරඹවත්ත, කැකිරාව.
94 ජනතා ශක්ති ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කරඹවත්ත, කැකිරාව.
95 ශාඛ්‍ය මුණින්ද්‍රාරාම බෞද්ධ සමිතිය ඔළුකරඳ, කැකිරාව.
96 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මුඩපෙරුමාගම
97 ශ්‍රී සීවලි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය කොට්ටල්බද්ධ
98 එකමුතු ගොවි සංවිධානය මුඩපෙරුමාගම
99 දිමුතු ගොවි සංවිධානය කොට්ටල්බද්ධ
100 සමාධි වැඩිහිටි සමිතිය මුඩපෙරුමාගම
101 ගෝතමී කාන්තා සමිතිය දුම්රිය පටුමග
102 එක්සත් මරනාධාර සමිතිය ඔළුකරද හංදිය, කැකිරාව
103 වැඩිහිටි කාන්තා සමිතිය මිහිදු මාවත ඔළුකරද හංදිය
104 නුගසෙවන මරණාධාර සමිතිය ඉහළගම, කැකිරාව.
105 ශ්‍රී අමරණීය මරණාධාර සමිතිය ඉහළගම, කැකිරාව.
106 සුහද එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ගොකරැල්ලාගම, කැකිරාව.
107 සහද අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ශාස්ත්‍රවේල්ලිය, කැකිරාව.
108 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ශාස්ත්‍රවේල්ලිය, කැකිරාව.
109 කරුක්කන්කුලම ගොවි සංවිධානය කරුක්කන්කුලම, විජිතපුර.
110 මයිලම්පෙරුමාව ගොවි සංවිධානය මයිලම්පෙරුමාව, කැකිරාව.
111 කාන්ජනන්කුලම එක්සත් ගොවි සංවිධානය කාන්ජනන්කුලම, විජිතපුර.
112 විෂන් යෞවන සමාජය කාන්ජනන්කුලම, විජිතපුර.
113 ජයමිණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය තෙළඹියාගම, කැකිරාව.
114 පුබුදු ගොවි සංවිධානය මයිලගස්වැව, කැකිරාව.
115 මහසෙන් එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මයිලගස්වැව, කැකිරාව.
116 සිතුම් ගොවි කාන්තා සමිතිය තෙළඹියාගම, කැකිරාව.
117 ශක්ති අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ඩිපෝ පාර, කැකිරාව.
118 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය නිකිණියාව, කැකිරාව.
119 එක්සත් සුබසාධක සමිතිය, සමගිගම සමගිගම,කැකිරාව.
120 එකමුතු කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය සමගිගම,කැකිරාව.
121 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය, ජන උදාන ගම්මානය 2 වන පෑතිස් මාවත, ජන උදාන ගම්මානය, කැකිරාව.
122 සුමිතුරු එක්සත් මරණාධාර සමිතිය ජන උදාන ගම්මානය, තලාව පාර, කැකිරාව.
123 එක්සත් වැඩිහිටි සමිතිය, සමගිගම සමගිගම,කැකිරාව.
124 නිකිණියාව විහාරස්ථානයේ දායක සභාව නිකිණියාව, කැකිරාව.
125 මලව එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මලව, කැකිරාව.
126 මලව එකමුතු ගොවි සංවිධානය මලව, කැකිරාව.
127 පිබිදෙමු අපි තරුණ සංවිධානය මලව, කැකිරාව.
128 පැරකුම් ගොවි සංවිධානය මලව, කැකිරාව.
129 සමගි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මරදන්කඩවල පාර, කැකිරාව.
130 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මරදන්කඩවල පාර, කැකිරාව.
131 සුහද අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය උසාවිය පාර, කැකිරාව.
132 කරුණා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මරදන්කඩවල පාර, කැකිරාව.
133 මෙත් සිරිපා වැඩිහිටි සමිතිය නගර සභා නිවාස
134 සෙක්කුපිටිය එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ඩේවිඩ් අප්පුහාමි මාවත, සෙක්කුපිටිය, කැකිරාව.
135 කුඩා කැකිරාව ගොවි සංවිධානය 5 පටුමග, යකල්ල පාර, කැකිරාව.
136 එක්සත් යෞවන අන්‍යෝන්‍යාධාර හා මරණාධාර සමිතිය 1 පටුමග, යකල්ල පාර, කැකිරාව.
137 සුහද අන්‍යෝන්‍යාධාර හා මරණාධාර සමිතිය අත්තම් නිවාස, කැකිරාව.
138 විතාරණගම එකමුතු මරණාධාර සමිතිය විතාරණගම, කැකිරාව.
139 දිමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මාන්කඩවල, කැකිරාව.
140 සහෝදරයෝ අපි සංවිධානය මාන්කඩවල, කැකිරාව.
141 පැරකුම් ගොවි සංවිධානය මාන්කඩවල, කැකිරාව.
142 සොබාදහම් වැඩිහිටි සමිතිය මාන්කඩවල, කැකිරාව.
143 ප්‍රබෝධා ග්‍රාම සිවර්ධන සමිතිය මල්දෙණිපුර, කැකිරාව.
144 සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මල්දෙණිපුර, කැකිරාව.
145 ආරාධනා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මල්දෙණිපුර, කැකිරාව.
146 එකමුතු මරණාධාර සමිතිය මල්දෙණිපුර, කැකිරාව.
147 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ඇඹුල්ගස්වැව, කැකිරාව.
148 ඇඹුල්ගස්වැව ගොවි සංවිධානය ඇඹුල්ගස්වැව, කැකිරාව.
149 පිවිතුරු වැඩිහිටි සංවිධානය ඇඹුල්ගස්වැව, කැකිරාව.
150 සමගි මරණාධාර සමිතිය ඇඹුල්ගස්වැව, කැකිරාව.
151 එකමුතු ගොවි සංවිධානය විතාරණගම, කැකිරාව.
152 එක්සත් සුබසාධක සමිතිය අලියාවැටුනු වැව, කැකිරාව.
153 කිරිමැටියාව ගොවි සංවිධානය කිරිමැටියාව, කැකිරාව.
154 සුභසෙත මරණාධාර සමිතිය මැදවැව, කැකිරාව.
155 මැදවැව ගොවි සංවිධානය මැදවැව, කැකිරාව.
156 සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය පොතානේගම,කැකිරාව.
157 පොතානේගම සුළු ගොවි සංවිධානය පොතානේගම,කැකිරාව.
158 පැරකුම් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ඉළුක්බඩගම, කැකිරාව.
159 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය ඉළුකේගම, කැකිරාව.
160 ඉසුරු කාන්තා සංවිධානය ඉළුකේගම, කැකිරාව.
161 පුබුදු මරණාධාර සමිතිය නිවාස 50, වෙරුංකුලම
162 සදාසරණ අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය නිවාස 50, වෙරුංකුලම
163 සහයෝගිතා විඩිහිටි සමිතිය ඉළුකේගම, කැකිරාව.
164 104-ඩී4 ගොවි සංවිධානය මැදගම - කැකිරාව
165 104-ඩී3 ගොවි සංවිධානය ඩී 3 , කුඹුක්වැව , කැකිරාව
166 සුදර්ශනා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය, කුඹුක්වැව කුඹුක්වැව , කැකිරාව
167 විහාරස්ථාන කාර්ය සාධන සමිතිය-ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය කුඹුක්වැව , කැකිරාව
168 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය ,මහවැව මහවැව , කැකිරාව
169 103-ඩී7 ගොවි සංවිධානය, මහවැව මහවැව , කැකිරාව
170 එකමුතු සුබසාධක සමිතිය රත්මල්කන්ද, කැකිරාව.
171 104 ඩී1,ඩී2,ඩී24 ගොවි සංවිධානය රත්මල්කන්ද, කැකිරාව.
172 කුඩාවැව ගොවි සංවිධානය කුඩාවැව, කැකිරාව.
173 සමගි මරණාධාර සමිතිය කුඩාවැව, කැකිරාව.
174 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය රත්මල්කන්ද, කැකිරාව.
175 ප්‍රජා සුබසාධන හා අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය තිබ්බටුවැව, කැකිරාව.
176 "හාට්ප්ලස්" තරුණ සමිතිය තිබ්බටුවැව, කැකිරාව.
177 තිබ්බටුවැව විහාරස්ථ දායක සභාව තිබ්බටුවැව, කැකිරාව.
178 තිබ්බටුවැව, අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය කොරසගල්ල හන්දිය, තිබ්බටුවැව, කැකිරාව.
179 අසරණ සරණ අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මහ කැකිරාව, කැකිරාව.
180 මහකැකිරාව මරණාධාර සමිතිය ඉළුකේගම පාර, මහ කැකිරාව, කැකිරාව.
181 මහකැකිරාව ත්‍රිරෝදරථ රියදුරු සංගමය මහ කැකිරාව, කැකිරාව.
182 ජනසෙත අන්‍යෝන්‍යාධාර හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ඔලොම්බෑව පාර, කැකිරාව.
183 ජනසෙත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඔලොම්බෑව පාර, කැකිරාව.
184 ධාතුසේන ප්‍රජා මූල ජල ව්‍යාපෘති සංවිධානය සෙම්බුකුලිය, කැකිරාව.
185 සමෘද්ධි ගම්මාන සංවිධානය (ලි.ප.2017/054/068) ඔලොම්බෑව, කැකිරාව.
186 සමෘද්ධි ගම්මාන සංවිධානය (ලි.ප.2017/054/069) ඔලොම්බෑව, කැකිරාව.
187 104/ඩී4/එස්.ඩි2 දිමුතු ගොවි සංවිධානය කොරසගල්ල, කැකිරාව.
188 103/ඩී/8 කොරසගල්ල වත්ත ගොවි සංවිධානය කොරසගල්ල වත්ත, කැකිරාව.
189 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය කොරසගල්ල වත්ත, කැකිරාව.
190 සමෘද්ධි 27 ප්‍රගති ප්‍රජා මූල සංවිධානය  කොරසගල්ල, කැකිරාව.
191 103/ඩී5 ගොවි සංවිධානය මැදගම, කැකිරාව.
192 ඩී6 ගොවි සංවිධානය මැදගම, කැකිරාව.
193 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය මැදගම, කැකිරාව.
194 සීවලි වැඩිහිටි සමිතිය මැදගම, කැකිරාව.
195 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මහැඅලගමුව, කැකිරාව.
196 සඳලිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මහැඅලගමුව, කැකිරාව.
197 මහඇලගමුව සුබසාධක සමිතිය මහැඅලගමුව, කැකිරාව.
198 රන්දිරිය කාන්තා සමිතිය මහැඅලගමුව, කැකිරාව.
199 අනුසර ප්‍රජා සත්කාර සංසදය මහැඅලගමුව, කැකිරාව.
200 අසරණ සරණ සුබසාධක මරණාධාර සමිතිය කුඩා ඇලගමුව, මහැඇලගමුව.
201 ඩී3 ගොවි සංවිධානය කුඩා ඇලගමුව, මහැඇලගමුව.
202 ඩී4 ගොවි සංවිධානය කුඩා ඇලගමුව, මහැඇලගමුව.
203 බෞද්ධ සමිතිය කුඩා ඇලගමුව, මහැඇලගමුව.
204 විමුක්ති වැඩිහිට සමිතිය කුඩා ඇලගමුව, මහැඇලගමුව.
205 ගැමි සිසිල ප්‍රජා මූල සංවිධානය පල්ලේහිඟුර, මහැඇලගමුව.
206 පරෝපකාර මරණාධාර සමිතිය මුරුංගාහිටිකන්ද, මහැඇලගමුව.
207 විශාඛා ගොවි කාන්තා සමිතිය පල්ලේහිඟුර, මහැඇලගමුව.
208 මහසෙන් ගොවි සංවිධානය පල්ලේහිඟුර, මහැඇලගමුව.
209 උඩහිඟුර ගොවි සංවිධානය පල්ලේහිඟුර, මහැඇලගමුව.
210 සුහද අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය උණගොල්ලෑව, මහැඇලගමුව.
211 බෞද්ධ සමිතිය උණගොල්ලෑව, මහැඇලගමුව.
212 පහලගම මරණාධාර සමිතිය පහළගම, ඇලගමුව.
213 ගොවි කාන්තා සමිතිය උණගොල්ලෑව, මහැඇලගමුව.
214 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මොරගොල්ලාගම, මහඇලගමුව, කැකිරාව.
215 හෝරාපොල ගොවි සංවිධානය මොරගොල්ලාගම
216 සූරියගම සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සූරියගම
217 පිබිදෙන අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය පහළ සූරියගම
218 සමෘද්ධි ගම්මාන සිමිතිය - සුරියගම සූරියගම
219 සමෘද්ධි ගම්මාන සිමිතිය - නිදිගම සූරියගම
220 102/ඩී6 ගොවි සංවිධානය සූරියගම
221 102/එස්.ඩී.2 ගොවි සංවිධානය බරාවිල
222 102/ඩී7 ගොවි සංවිධානය නිදිගම
223 102/ඩී5 ගොවි සංවිධානය නිදිගම
224 ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය සූරියගම
225 වැඩිහිටි සමිතිය - සුරියගම පහළ සූරියගම
226 නිදිගම ක්‍රීඩා සමිතිය නිදිගම
227 නිදිගම මරණාධාර සමිතිය නිදිගම
228 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය බරාවිල, මඩාටුගම.
229 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය හුදලියාගම, මඩාටුගම.
230 101/ඩී2 ස්වර්ණමාලි ගොවි සංවිධානය නිදිගම, මඩාටුගම.
231 සෞභාග්‍යා වැඩිහිටි සමිතිය හුදලියාගම, මඩාටුගම.
232 විමුක්ති යෞවන සමාජය හුදලියාගම, මඩාටුගම.
233 එක්සත් අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය මුරුංගාහිටිකන්ද, මඩාටුගම.
234 සදහම් වැඩිහිටි සංවිධානය මුරුංගාහිටිකන්ද, මඩාටුගම.
235 එක්සත් ගොවි සංවිධානය මුරුංගාහිටිකන්ද, මඩාටුගම.
236 102/ඩී2 පැරකුම් ගොවි සංවිධානය මුරුංගාහිටිකන්ද, මඩාටුගම.
237 සමගි සුබසාධක සමිතිය කයිලපතාන, මඩාටුගම.
238 සමගි ප්‍රජා මූල සංවිධානය කයිලපතාන, මඩාටුගම.
239 සමගි බෞද්ධ සමිතිය කයිලපතාන, මඩාටුගම.
240 205-ස්වයං පාලිත කිරි සමිතිය මුරුංගාහිටිකන්ද, මඩාටුගම.
241 පැරකුම් ප්‍රජා මූල සංවිධානය  මුරුංගාහිටිකන්ද, මඩාටුගම.
242 102/ඩී3 මහාමායා ගොවි සංවිධානය මුරුංගාහිටිකන්ද, මඩාටුගම.
243 සමගි අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය කොටාගල, මඩාටුගම.
244 අස්වැද්දුම හොරොව්වැව ගොවි සංවිධානය කොටාගල, මඩාටුගම.
245 මිහිඳු මරණාධාර සමිතිය කොටාගල, මඩාටුගම.
246 පුබුදු මරණාධාර සමිතිය කොටාගල, මඩාටුගම.
247 සුභද්‍රා කාන්තා සිමිතිය කොටාගල, මඩාටුගම.
248 පැරකුම් ප්‍රජා මූල සංවිධානය  ඉහළගම, මඩාටුගම.
249 ඉහළගම අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය ඉහළගම, මඩාටුගම.
250 102 ඩී1/ඩී1ඒ ගොවි සංවිධානය ඉහළගම, මඩාටුගම.
251 පාරමිතා වැඩිහිටි සමිතිය ඉහළගම, මඩාටුගම.
252 එකමුතු සුබසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ඉහළවත්ත, මඩාටුගම.
253 පුබුදු මරණාධාර සමිතිය මඩාටුගම.
254 සමගි කාන්තා සමිතිය උල්පත පාර, මඩාටුගම.
255 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය බක්මිගහ උල්පත, මඩාටුගම.
256 බක්මීගහ උල්පත සණස සමිතිය බක්මිගහ උල්පත, මඩාටුගම.
257 අන්නූර් මරණාධාර සමිතිය කඩවීදිය, මඩාටුගම.
258 සඳමිණි ප්‍රජා මූල සංවිධානය කිතුල්හිටියාව
259 ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය රාමදෙගල, කිතුල්හිටියාව.
260 101/ඩී1 ඇල ගොවි සංවිධානය කිතුල්හිටියාව
261 දුටුගැමුණු මරණාධාර සමිතිය බෝධිය අසල, කිතුල්හිටියාව.
262 ජයශක්ති සංවිධානය උළුකැටවැව පාර, කිතුල්හිටියාව.
263 සණස සමිතිය රාමදෙගල පාර, කිතුල්හිටියාව.
264 විහාරමහාදේවි කාන්තා සමිතිය අළුත්වත්තේ නිවස, කිතුල්හිටියාව.
265 සිතුම් කාන්තා ගොවි සංවිධානය බෝධිය හන්දිය, කිතුල්හිටියාව.
266 මොරගස්වැව ගොවි සංවිධානය අනුරාධපුර පාර, කිතුල්හිටියාව.
267 101/ඩී1 ගොවි සංවිධානය බෝධිය අසල, කිතුල්හිටියාව.
268 101/ඩී2 ගොවි සංවිධානය අනුරාධපුර පාර, කිතුල්හිටියාව.
269 සුහද උඩගම කොටස වැඩිහිට සමිතිය අනුරාධපුර පාර, කිතුල්හිටියාව.
270 විජය එක්සත් ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක ප්‍රජා මූල සංවිධානය උඩගම කොටස, කිතුල්හිටියාව.
271 විජය එක්සත් ගොවි සංවිධානය උඩගම කොටස, කිතුල්හිටියාව.
272 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය දුණුමඬලාව, මඩාටුගම.
273 සුමිතුරු සුබසාධක සමිතිය හැවන්තැන්නේගම, මඩාටුගම.
274 ලයන් හාර්ට් ක්‍රීඩා සමාජය දුණුමඬලාව, මඩාටුගම.
275 ප්‍රභා රශ්මි කාන්තා සංවිධානය හැවන්තැන්නේගම, මඩාටුගම.
276 මරණාධාර සමිතිය බණ්ඩාරපොතාන, පුබ්බෝගම.
277 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය උඳුරව උතුර, ගල්කිරියාගම.
278 203/එස්.ඩී.01 ගොවි සංවිධානය උඳුරව උතුර, ගල්කිරියාගම.
279 203/ඩී.01 ගොවි සංවිධානය උඳුරව උතුර, ගල්කිරියාගම.
280 203/ඩී.05 ගොවි සංවිධානය කටුකැලියාව, පුබ්බෝගම.
281 ධම්මපාලි කාන්තා සමිතිය උඳුරව දකුණ
282 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය දඹේවටන, ගල්කිරියාගම.
283 මහවැලි මරණාධාර සමිතිය කලාගම, ගල්කිරියාගම.
284 එකමුතු මරණාධාර සමිතිය කලාගම, ගල්කිරියාගම.
285 එස්.ඩී. 02 ගොවි සංවිධානය දඹේවටන, ගල්කිරියාගම.
286 එස්.ඩී. 07-04 ගොවි සංවිධානය දඹේවටන, ගල්කිරියාගම.
287 එස්.ඩී. 08 ගොවි සංවිධානය කලාගම, ගල්කිරියාගම.
288 එස්.ඩී. 09 ගොවි සංවිධානය දඹේවටන, ගල්කිරියාගම.
289 එස්.ඩී. 10 ගොවි සංවිධානය කලාගම, ගල්කිරියාගම.
290 ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය දඹේවටන, ගල්කිරියාගම.
291 වැඩිහිටි සමිතිය කලාගම, ගල්කිරියාගම.

News & Events

10
ජූලි2019
සිත් පහන් වන ඇසළ පොහෝ දිනක් වේවා !

සිත් පහන් වන ඇසළ පොහෝ දිනක් වේවා !

සිත් පහන් වන ඇසළ පොහෝ දිනක් වේවා...

Scroll To Top