பிரதேச செயலாளர்

ds
 
பெயர் கே. எம். ஐ. டி. கனகரத்ன
தகுதிகள்

* B Sc(Hons) - University of Peradeniya

* Diploma in Public Administration - SLIDA

* Diploma in English - University of Rajarata

வேலை வரலாறு

* உதவி பிரதேச செயலாளர், பிரதேச செயலகம்,ஹொரொந்பொதான

உதவி பிரதேச செயலாளர், பிரதேச செயலகம், தலாந

பிரதேச செயலாளர், பிரதேச செயலகம், பலுகச்வெவ

உதவி பிரதேச செயலாளர்

 ads பெயர் பீ.கே. இனுகா பியன்வில
தகுதிகள்

B Sc (Special Degree)

வேலை வரலாறு -

கணக்காளர்

 acc பெயர் ஈ.எம்.சீ. ஹேரத்
தகுதிகள் B Sc (Management) – Special Degree, English Medium
வேலை வரலாறு * கணக்காளர், பிரதேச செயலகம், திரப்பனெ

உதவி இயக்குநர் (திட்டமிடல்)

 ad பெயர் மர்ஜான் சஜீரா
தகுதிகள்

* Post Graduate Degree – Tamil Medium

* English Course – University of Peradeniya

வேலை வரலாறு -

நிர்வாக அதிகாரி (பதில்கடமை)

ao பெயர் ஏ.டீ. விஷாகா விஜேவிக்ரம
தகுதிகள்

G. C. E. Advanced Level

வேலை வரலாறு

* மேலாண்மை உதவியாளர், பிரதேச செயலகம் – கெகிராந

* மேலாண்மை உதவியாளர், பிரதேச செயலகம் – திரப்பனெ

நிர்வாக அதிகாரி (கிராம நிலதாரி)

aogn பெயர் டப்.எம். நனசின்ஹ
தகுதிகள் G. C. E. Advanced Level
வேலை வரலாறு

* நிர்வாக அலுவலர் (கிராம நிலாதாரி), பிரதேச செயலகம், பலாகல

* நிர்வாக அலுவலர் (கிராம நிலாதாரி), பிரதேச செயலகம், தலாந

* நிர்வாக அலுவலர் (கிராம நிலாதாரி), பிரதேச செயலகம், இபலோகம

கூடுதல் மாவட்ட பதிவாளர்

adr பெயர் டீ.எம்.என்.சீ. திசானாயக
தகுதிகள்

B Sc (Business Administration)(Special)

Charted Accountancy (Intermediate)

வேலை வரலாறு

* கூடுதல் மாவட்ட பதிவாளர், பிரதேச செயலகம், மிஹிந்தலே

* கூடுதல் மாவட்ட பதிவாளர், பிரதேச செயலகம், இபலோகம

* கூடுதல் நில பதிவாளர், நில பதிவு அலுவலகம், அனுராதபுர

நிதி உதவியாளர்

fa பெயர் எச்.எம். சன்த்ரலன்கா
தகுதிகள் G.C.E. Advanced Level
வேலை வரலாறு

* மேலாண்மை உதவியாளர், பிரதேச செயலகம், திரப்பனெ

தலைமை எழுத்தர்

  பெயர் டி.ஜி.டி.பி. கருணாரத்ன
தகுதிகள் G.C.E. Advanced Level
வேலை வரலாறு

* எழுத்தர், பிரதேச செயலகம், இபலோகம

எழுத்தர், மண்டல கல்வி அலுவலகம், கெகிராந

மேலாண்மை உதவியாளர், பிரதேச செயலகம், கெகிராந

தலைமை நிர்வாக உதவியாளர், பிரதேச செயலகம், இபலோகம

சமுர்தி மேலாளர்

sm பெயர் எச்.எம்.சீ.கே. ஏகனாயக
தகுதிகள் B A(General)
வேலை வரலாறு

* நிர்வாக இயக்குநர் (பதில்கடமை)பிரதேச செயலகம், கெகிராந

* திட்ட மேலாளர், பிரதேச செயலகம், கெகிராந

* சமுர்தி மேலாளர், பிரதேச செயலகம், பலுகச்வெவ

நிர்வாக இயக்குநர் (பதில்கடமை)பிரதேச செயலகம், பலுகச்வெவ

திட்ட மேலாளர், பிரதேச செயலகம், பலுகச்வெவ

 

News & Events

10
ஜூலை2019
සිත් පහන් වන ඇසළ පොහෝ දිනක් වේවා !

සිත් පහන් වන ඇසළ පොහෝ දිනක් වේවා !

සිත් පහන් වන ඇසළ පොහෝ දිනක් වේවා...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top