பிரதேச செயலாளர்

ds
 
பெயர் கே. எம். ஐ. டி. கனகரத்ன
தகுதிகள்

* B Sc(Hons) - University of Peradeniya

* Diploma in Public Administration - SLIDA

* Diploma in English - University of Rajarata

வேலை வரலாறு

* உதவி பிரதேச செயலாளர், பிரதேச செயலகம்,ஹொரொந்பொதான

உதவி பிரதேச செயலாளர், பிரதேச செயலகம், தலாந

பிரதேச செயலாளர், பிரதேச செயலகம், பலுகச்வெவ

உதவி பிரதேச செயலாளர்

 ads new பெயர் எச். எச். யூ. சுபசின்ஹ
தகுதிகள்

B Sc (University of Ruhuna)

வேலை வரலாறு -

கணக்காளர்

 acc பெயர் ஈ.எம்.சீ. ஹேரத்
தகுதிகள் B Sc (Management) – Special Degree, English Medium
வேலை வரலாறு * கணக்காளர், பிரதேச செயலகம், திரப்பனெ

உதவி இயக்குநர் (திட்டமிடல்)

 ad பெயர் மர்ஜான் சஜீரா
தகுதிகள்

* Post Graduate Degree – Tamil Medium

* English Course – University of Peradeniya

வேலை வரலாறு -

நிர்வாக அதிகாரி (பதில்கடமை)

பெயர் டி.ஜி.டி.பி. கருணாரத்ன
தகுதிகள்

G. C. E. Advanced Level

வேலை வரலாறு

* மேலாண்மை உதவியாளர், பிரதேச செயலகம் – கெகிராந

* மேலாண்மை உதவியாளர், பிரதேச செயலகம் – திரப்பனெ

நிர்வாக அதிகாரி (கிராம நிலதாரி)

aogn பெயர் டப்.எம். நனசின்ஹ
தகுதிகள் G. C. E. Advanced Level
வேலை வரலாறு

* நிர்வாக அலுவலர் (கிராம நிலாதாரி), பிரதேச செயலகம், பலாகல

* நிர்வாக அலுவலர் (கிராம நிலாதாரி), பிரதேச செயலகம், தலாந

* நிர்வாக அலுவலர் (கிராம நிலாதாரி), பிரதேச செயலகம், இபலோகம

கூடுதல் மாவட்ட பதிவாளர்

adr பெயர் டீ.எம்.என்.சீ. திசானாயக
தகுதிகள்

B Sc (Business Administration)(Special)

Charted Accountancy (Intermediate)

வேலை வரலாறு

* கூடுதல் மாவட்ட பதிவாளர், பிரதேச செயலகம், மிஹிந்தலே

* கூடுதல் மாவட்ட பதிவாளர், பிரதேச செயலகம், இபலோகம

* கூடுதல் நில பதிவாளர், நில பதிவு அலுவலகம், அனுராதபுர

நிதி உதவியாளர்

fa பெயர் எச்.எம். சன்த்ரலன்கா
தகுதிகள் G.C.E. Advanced Level
வேலை வரலாறு

* மேலாண்மை உதவியாளர், பிரதேச செயலகம், திரப்பனெ

தலைமை எழுத்தர்

  பெயர் டி.ஜி.டி.பி. கருணாரத்ன
தகுதிகள் G.C.E. Advanced Level
வேலை வரலாறு

* எழுத்தர், பிரதேச செயலகம், இபலோகம

எழுத்தர், மண்டல கல்வி அலுவலகம், கெகிராந

மேலாண்மை உதவியாளர், பிரதேச செயலகம், கெகிராந

தலைமை நிர்வாக உதவியாளர், பிரதேச செயலகம், இபலோகம

சமுர்தி மேலாளர்

sm பெயர் எச்.எம்.சீ.கே. ஏகனாயக
தகுதிகள் B A(General)
வேலை வரலாறு

* நிர்வாக இயக்குநர் (பதில்கடமை)பிரதேச செயலகம், கெகிராந

* திட்ட மேலாளர், பிரதேச செயலகம், கெகிராந

* சமுர்தி மேலாளர், பிரதேச செயலகம், பலுகச்வெவ

நிர்வாக இயக்குநர் (பதில்கடமை)பிரதேச செயலகம், பலுகச்வெவ

திட்ட மேலாளர், பிரதேச செயலகம், பலுகச்வெவ

 

News & Events

07
ஜூன்2021
ජංගම රථ මඟින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම

ජංගම රථ මඟින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම

ජංගම රථ මඟින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම...

12
ஜன2021

අමතර පන්ති(උපකාරක පන්ති) පැවැත්වීම සම්බන්ධවයි !

අමතර පන්ති(උපකාරක පන්ති) පැවැත්වීම සම්බන්ධවයි ! අනුරාධපුර...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top