வரிசை எண் நிறுவன பெயர் முகவரி
1 Ekamuthu Farmers Organization மெகொடவெவ
2 Sri Ashokarama Farmers' organization மெகொடவெவ
3 United Funeral aids Society மெகொடவெவ
4 Samagi Funeral aids Society மெகொடவெவ
5 Sithum Pathum Community Community Fund மெகொடவெவ
6 Ekamuthu Funeral aid Association மெகொடவெவ
7 Rebuild Elders' Society மெகொடவெவ
8 Sithumu Women's Society மெகொடவெவ
9 United Welfare Association மெகொடவெவ
10 Ritigala Farmers' Organization மெகொடவெவ
11 Samani funeral aid society மெகொடவெவ
12 Suhada United Ward Donation Society மெகொடவெவ
13 Pubudu Farmers Organization மெகொடவெவ
14 Sri Wijayawardhanaramaya temple மெகொடவெவ
15 Veluwana Funeral aids Society மெகொடவெவ
16 Samagi Farmers Organization மெகொடவெவ
17 Samagi Funeral aids Society மெகொடவெவ
18 United Funeral aids Society மெகொடவெவ
19 Ekamuthu Farmers Organization மெகொடவெவ
20 Ritigala Rural Development Association மெகொடவெவ
21 Ekamuthu Death Donation Society கலென்பின்டுனுவெவ
22 Aruna Farmers Organization கலென்பின்டுனுவெவ
23 Mahasen Farmer Organization கலென்பின்டுனுவெவ
24 Temple Performance Society கலென்பின்டுனுவெவ
25 Vijaya Farmer Organization மெகொடவெவ
26 United Welfare Association Ganewalpola
27 Pubudu Farmers Organization Ganewalpola
28 Ekamuthu Community Finance Society Ganewalpola
29 Hijrah Farmers' Organization Ganewalpola
30 Al Mishan Foundation Kekirawa
31 United Welfare Association Ganewalpola
32 Samani funeral aid society Ganewalpola
33 Gemunu Farmers' Association Ganewalpola
34 Samurdhi community based organization Ganewalpola
35 A member of the Nikawewa mosque Ganewalpola
36 Ormond Farmers Organization Ganewalpola
37 Dhatusena Water Society Ganewalpola
38 Women's Organization of Sri Lanka Maradankadawala
39 Pragathi Rural Development Association Maradankadawala
40 Assarana Sarana Death Donuts Society Maradankadawala
41 Yasodhara Women's Society Maradankadawala
42 Pubudu Farmers Organization Maradankadawala
43 Bodhirukkarama temple Maradankadawala
44 United Welfare Association Maradankadawala
45 Ekamuthu Farmers Organization Kollankuttigama
46 K K G Youth club Kollankuttigama
47 Maminiyaya Funeral aids Society Maradankadawala
48 Weeramatha Ladies' Limit Maradankadawala
49 Miniruthu Farmers Organization Maradankadawala
50 M35 Farmers' Organizatio Maradankadawala
51 Mihindu funeral aid society Maradankadawala
52 Thoruwewa Farmers' Organization Maradankadawala
53 Nochchikulum Farmers' Organization Maradankadawala
54 United Funeral aids Society Maradankadawala
55 Welfare Society Maradankadawala
56 Shanthi Sports Club Maradankadawala
57 United Funeral aids Society Posonpura
58 Ekamuthu Sports Club Maradankadawala
59 Yasas Welfare Society Kandubodagama
60 Nawakkulama Samurdhi Village society Nawakkulama
61 Kadiragama Farmers' Organization Kadiragama
62 Kadiragama Samurdhi Village society Kadiragama
63 Posonpura Samurdhi Village society Posonpura
64 Kasagala elders' union Kandubodagama
65 Posonpura Organization Posonpura
66 Kadiragama Funeral aids Society Kadiragama
67 Aneyka Death Donation Welfare Society Maradankadawala
68 Sithamu Women Farmers' Organization Maradankadawala
69 Ulankulama Farmer Organization Maradankadawala
70 Ihala Puliyankulam Farmers' Organization Maradankadawala
71 Al Irshadia Maradankadawala
72 No. 05 Ulankulama Community Rural Society Maradankadawala
73 No. 06 Ethiniwetuwewa Community Community Fund Maradankadawala
74 No. 07, Ihala Puliyankulama Community Rural Society Maradankadawala
75 Jumma mosque Maradankadawala
76 Suhada United Ward Donation Society Maradankadawala
77 Samagi Funeral aids Society Maradankadawala
78 Sahadam Co-operative committee Maradankadawala
79 Alsappa Funeral aids Society Maradankadawala
80 Samadi Welfare Society Maradankadawala
81 Sumaga Women's Society Maradankadawala
82 Mahasen United Death Donation Society Maradankadawala
83 Shanthi Elders Society Maradankadawala
84 Maradankadawala Welfare Association Maradankadawala
85 Dehemi Rural Development Association Maradankadawala
86 Sithumina Rural Development Association Maradankadawala
87 Rantaru Rural Development Association Maradankadawala
88 Al Ameen Rural Development Association Maradankadawala
89 Olukaranda Api Development Foundation Kekirawa
90 Karabewaththa Neela Diyawara Farmers' organization Kekirawa
91 Olukarandagama Isuru Farmers' Organization Kekirawa
92 Olukaranda Death Donation Society Kekirawa
93 Karabawatta Samagi Funeral aid society Kekirawa
94 Janatha Shakthi Rural Development Association Kekirawa
95 Shaakya Munindrarama Buddhist Society Kekirawa
96 United Funeral aids Society Mudaperumagama
97 Sri Seewali Funeral aids Society Kottalbadda
98 Ekamuthu Farmers Organization Mudaperumagama
99 Dimuthu Farmers Organization Kottalbadda
100 Samadhi Elders Society Mudaperumagama
101 Gothami Women's Society Dumriya Patumanga
102 United Funeral Aids Society Kekirawa
103 Adult Women's Society Olukaranda Junction
104 Nugasevana Funeral Aid Society Kekirawa
105 Shri Amaraneeya Funeral Aid Society Kekirawa
106 Suhada United Funeral aids Society Kekirawa
107 Suhada Funeral aids Society Kekirawa
108 United Funeral aids Society Kekirawa
109 Karukkankulam Farmers' Organization Vijithapura
110 Mailamperumawa Farmers' Organization Kekirawa
111 Kanjanankulama United Farmers' Organization Vijithapura
112 Vision Youth Club Vijithapura
113 Jayamina Rural Development Association Kekirawa
114 Pubudu Farmers Organization Kekirawa
115 Mahasen United Funeral Aids Society Kekirawa
116 Sithum Farmers Women's Society Kekirawa
117 Shakthi Funeral Aids Society Kekirawa
118 Eksath Funeral Aids Society Kekirawa
119 Eksath Welfare Society, Samagigama Kekirawa
120 Ekamuthu Women's Rural Development Association Kekirawa
121 United Death Donation Society, Jana Udana Village Kekirawa
122 Sumithuru United Funeral Aids Society Kekirawa
123 United Adults Society, Samagigama Kekirawa
124 Contribution Council of the Nikiniyawa Temple Kekirawa
125 Malawa United Funeral Aids Society Kekirawa
126 Malawa United Farmers Organization Kekirawa
127 Pibidemu Api Youth Organization Kekirawa
128 Perakum Farmers Organization Kekirawa
129 Samagi Rural Development Association Kekirawa
130 Ekamuthu Funeral Aids Association Kekirawa
131 Suhada Funeral Aids Society Kekirawa
132 Karuna Funeral Aids Society Kekirawa
133 Meth Siripa Elders' Society Municipal Council Home
134 Sekkupitiya United Funeral Aids Society Kekirawa
135 Kuda Kekirawa Farmers' Organization Kekirawa
136 United Youth Friendship and Death Donation Society Kekirawa
137 Suhada Friendship and Death Donation Society Kekirawa
138 Vitharanagama Ekamuthu Death Donation Society Kekirawa
139 Dimuthu Funeral Aids Society Kekirawa
140 Sahodarayo Api Organization Kekirawa
141 Perakum Farmers Organization Kekirawa
142 Sobadahama Elders Society Kekirawa
143 Prabodha Rural Development Society Kekirawa
144 Samagi Funeral Aids Society Kekirawa
145 Aradhana Funeral Aids Society Kekirawa
146 Ekamuthu Death Donation Society Kekirawa
147 United Funeral Aids Society Kekirawa
148 Embulgaswewa Farmers' Organization Kekirawa
149 Pivithuru Elders Society Kekirawa
150 Samagi Funeral Aids Society Kekirawa
151 Ekamuthu Farmers Organization Kekirawa
152 United Welfare Society Kekirawa
153 Kirimetiyawa Farmers' Organization Kekirawa
154 Subhashetha Funeral Aids Society Kekirawa
155 Medawewa Farmers' organization Kekirawa
156 Samagi Funeral aids Society Kekirawa
157 Pothanegama Small Farmers' Organization Kekirawa
158 Perakum Funeral Aids Society Kekirawa
159 United Welfare Association Kekirawa
160 Isuru Women's Society Kekirawa
161 Pubudu Funeral Aids Society Werunkulama
162 Sadasarana Funeral aids Society Werunkulama
163 Sahayogitha Elders Society Kekirawa
164 104-D4 Farmers' Organization Kekirawa
165 104-D 3 Farmers' Organization Kekirawa
166 Sudarshana Funeral Aid Society, Kumbukwewa Kekirawa
167 Vihara Performance Society - Sri Sudarshanarama Kekirawa
168 United Death Donation Society Mahawewa Kekirawa
169 103 -D7 Farmers' Organization, Mahawewa Kekirawa
170 Ekamuthu Welfare Society Kekirawa
171 104 D1, D2, D24 Farmers' Organization Kekirawa
172 Kudawewa Farmers' Organization Kekirawa
173 Samagi Funeral Aids Society Kekirawa
174 Eksath Funeral Aids Society Kekirawa
175 Community Welfare and Mutual Donation Society Kekirawa
176 HeartPlus Youth Society Kekirawa
177 Thibbatuwewa Temple Contribution Council Kekirawa
178 Thibbatuwewa, Funeral Aids Society Kekirawa
179 Asarana Sarana Funeral Aids Society Kekirawa
180 Maha Kekirawa Funeral Aids Society Kekirawa
181 Maha Kekirawa Three Wheeler Drivers Union Kekirawa
182 Janasetha Mutual & Funeral Aids Society Kekirawa
183 Janasetha Rural Development Association Kekirawa
184 Dhatusena Community Based Water Project Organization Kekirawa
185 Samurdhi Village Organization (Acting No. 2017/054/068) Kekirawa
186 Samurdhi Village Organization (Acting No. 2017/054/069) Kekirawa
187 104 / D4 / SDI Dimuthu Farmers Organization Kekirawa
188 103 / D / 8 Korasagalla Waththa Farmers Organization Kekirawa
189 United Funeral aids Society Kekirawa
190 Samurdhi Progress 27 community based organization Kekirawa
191 103 / D5 Farmers' organization Kekirawa
192 D 6 Farmers' Organization Kekirawa
193 Eksath Funeral Aids Society Kekirawa
194 Seevali Adults Society Kekirawa
195 United Funeral aids Society Kekirawa
196 Sandaliya Rural Development Association Kekirawa
197 Mahailagamuwa Welfare Society Kekirawa
198 Randiri Women's Society Kekirawa
199 Anusara Community Care Forum Kekirawa
200 Assarana Sarana welfare funeral donation committee Maha Elagamuwa
201 D3 Farmers' Organization Maha Elagamuwa
202 D4 Farmers' Organization Maha Elagamuwa
203 Buddhist Society Maha Elagamuwa
204 Wimukthi Elders Society Maha Elagamuwa
205 Gemi Sisila Community Based Organizaion Maha Elagamuwa
206 Paropakara Funeral Aids Society Maha Elagamuwa
207 Vishakha Farmers ​​Women's Society Maha Elagamuwa
208 Mahasen Farmer Organization Maha Elagamuwa
209 Udahingura Farmer Organization Maha Elagamuwa
210 Suhada Funeral Aids Society Maha Elagamuwa
211 Buddhist Society Maha Elagamuwa
212 Pahalagama Funeral Aids Society Maha Elagamuwa
213 Govi Women's Society Maha Elagamuwa
214 United Funeral aids Society Maha Elagamuwa
215 Horapola Farmers Organization Maha Elagamuwa
216 Suriyagama Samagi Funeral aids Society Soriyagama
217 Pibidena Funeral Aids Society Soriyagama
218 Samurdhi Village Society - Suriyagama Soriyagama
219 Samurdhi Village Society - Nidigama Soriyagama
220 102 / D6 Farmers' Organization Soriyagama
221 102 / SD 2 Farmers' organization Barawila
222 102 / D7 Farmers' Organization Nidigama
223 102 / D 5 Farmers' Organization Nidigama
224 Rural Development Association Soriyagama
225 Elders Society - Suriyagama Soriyagama
226 Nidigama Sports Club Nidigama
227 Nidigama Funeral Aids Society Nidigama
228 Ekamuthu Funeral aid Association Madatugama
229 United Funeral Aids Society Madatugama
230 101 / D 2 Swarnamali Farmers' Organization Madatugama
231 Saubhagya Elders Association Madatugama
232 Vimukthi Youth Society Madatugama
233 United Mutual Donation Society Madatugama
234 Sadaham Adult Organization Madatugama
235 United Farmers' Organization Madatugama
236 102 / D 2 Perakum Farmers Association Madatugama
237 Samagi Welfare Society Madatugama
238 Samagi Community Based Organization Madatugama
239 Samagi Buddhist Society Madatugama
240 205-Self-Controlled Milk Society Madatugama
241 Perakum Community Based Organization Madatugama
242 102 / D 3 Mahamaya Farmers Organization Madatugama
243 Samagi Mutual Donation Society Madatugama
244 Aswedduma Horowuwewa Farmers' Organization Madatugama
245 Mihindu Funeral Aids Society Madatugama
246 Pubudu Funeral Aids Society Madatugama
247 Subhadra Women's Society Madatugama
248 Perakum Community Based Organization Madatugama
249 Ihalagama Mutual Aids Society Madatugama
250 102 D1 / D1A Farmers Organization Madatugama
251 Paramitha Elders Society Madatugama
252 Ekamuthu Welfare Funeral Aids Association Madatugama
253 Pubudu Funeral Aids Society Madatugama
254 Samagi Women's Society Madatugama
255 United Funeral aids Society Madatugama
256 Bakmeegaha Ulptha Sanasa Society Madatugama
257 Annur funeral aid society Madatugama
258 Sandamini community based organization kithulhitiyawa
259 Rural Development Association kithulhitiyawa
260 101 / D 1 canal farmer organization kithulhitiyawa
261 Dutugemunu funeral aid society kithulhitiyawa
262 Jayashakthi Organization kithulhitiyawa
263 Sanasa Society kithulhitiyawa
264 Viharamahadevi Women's Society kithulhitiyawa
265 Sithum Women Farmers' Organization kithulhitiyawa
266 Moragaswewa Farmers' Organization kithulhitiyawa
267 101 / D1 Farmers' Organization kithulhitiyawa
268 101 / D 2 Farmer Organization kithulhitiyawa
269 Suhada Udagama Section Elderly Society kithulhitiyawa
270 Wijaya United Water Supply and Sanitation Community Based Organization kithulhitiyawa
271 Wijaya United Farmers Organization kithulhitiyawa
272 United Funeral aids Society Madatugama
273 Sumithuru Welfare Society Madatugama
274 Lion Heart Sports Club Madatugama
275 Praba Rashmi Women's Society Madatugama
276 Funeral Aids Society Pubbogama
277 United Funeral Aids Society Galkiriyagama
278 203 / SD01 Farmers' organization Galkiriyagama
279 203 / D.01 Farmers' organization Galkiriyagama
280 203 / D .05 Farmers' organization Pubbogama
281 Dhammapali Women's Society Unduruwa South
282 United Funeral Aids Society Galkiriyagama
283 Mahaweli funeral aid society Galkiriyagama
284 Ekamuthu Death Donation Society Galkiriyagama
285 SD-02 Farmers' organization Galkiriyagama
286 SD-07-04 Agriculture organization Galkiriyagama
287 SD-08Farmers' organization Galkiriyagama
288 SD-09 Farmers' organization Galkiriyagama
289 SD-10 Farmers' organization Galkiriyagama
290 Rural Development Association Galkiriyagama
291 Elders Society Galkiriyagama

News & Events

07
ஜூன்2021
ජංගම රථ මඟින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම

ජංගම රථ මඟින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම

ජංගම රථ මඟින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම...

12
ஜன2021

අමතර පන්ති(උපකාරක පන්ති) පැවැත්වීම සම්බන්ධවයි !

අමතර පන්ති(උපකාරක පන්ති) පැවැත්වීම සම්බන්ධවයි ! අනුරාධපුර...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top